دسته بندی - آموزش اپلیکیشن

از امروز با اپتیت هوشمند ورزش کن

از این به بعد فقط غذا‌های سالم می‌خورم. از اول ماه دیگه غذا بیرون نمی‌خرم. قول می‌دم هر روز تمرین ‌کنم. این چندکیلو اضافه رو تو یه ماه کم می‌کنم. از شنبه لب به شیرینی نمی‌زنم  این جمله‌‌ ها خیلی آشنا به نظر می‌رسن؟...